Tư vấn đắc lược

hợp tác
Tư vấn đắc lược – hợp tác

 

+ Tư vấn về quản trị Đắc lược: Đắc lược cạnh tranh, lợi thế cạnh trạnh, nguồn lực đổi mới, tư duy đột phá – tư duy sáng tạo,  tư duy giá trị – hiệu quả kinh doanh cho Đơn vị và Tổ chức kinh doanh trong các Ngành kinh tế.

+ Tư vấn hoàn thiện giảm dần chi phí theo đường cong  kinh nghiệm BCG, 5S, JIT-Toyota, ISO, quy mô sản xuất Ford, cải tiến chất lượng-Kaizen, chiến thuật Maketing.